Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Med Jesus i församlingen

Med Jesus i församlingen

Dela

"Med Jesus i församlingen" är det övergripande temat för Adventistsamfundet i Sverige under 2019.

För att stärka relationer och verksamheter i våra församlingar erbjuder Bibellinjen därför följande kurser som en fördjupning i temat med Jesus i församlingen.

 

Din plats i Guds plan

Har du någon gång undrat hur du skulle kunna tjäna Gud? Kanske känner du att du inte kan stå där framme och undrar var du passar in i församlingen. Denna kurs ger dig redskap för att tjäna Gud på ett sätt som passar med vem du är, bl.a. genom undervisning och vägledning om andliga gåvor och personlighet.

Lärare: Liane Edlund eller Tobias Edlund

 

Enhet kring Guds Ord

Jesus bad att hans folk skulle bli ett, men det verkar vara svårt att få till i praktiken när vi inte kan komma överens om vad som är rätt och fel i så många frågor. Varför tolkar vi Bibeln på olika sätt, och hur hanterar vi det när det skapar konflikter i församlingen? Kursen tar upp en del faktorer som påverkar hur vi läser Bibeln och ger tips för hur vi kan mötas när vi förstår Guds Ord olika.

Lärare: Liane Edlund

 

Gemenskap i stora och små grupper

När Jesus kallar oss att utvecklas som lärjungar så kallar han oss till gemenskap med andra troende.  Mer än det, människor hungrar efter en autentisk, djup gemenskap. Hur kommer det sig då att många känner sig ensamma även i kyrkan? Hur bygger man gemenskap i kyrkan på ett naturligt sätt? Denna kurs ger en förståelse för hur biblisk gemenskap fungerar, samt redskap att starta och leda husgrupper med 6–12 personer och små böne- eller lärjungaskapsgrupper med  2–3 personer.

Lärare: Tobias Edlund

 

Konflikthantering

Förmågan att kommunicera och resonera är en av de främsta förmågorna som gör att människor är skapade i ”Guds avbild”. Men det är just förmågan att kommunicera som gör att vi oftast hamnar i missförstånd och konflikter. Konflikter kan vara utvecklande och till och med nödvändiga – om de hanteras på ett konstruktivt sätt. Kursen utgår ifrån grundläggande teorier och går igenom förhållningssätt och färdigheter för att hantera konflikter på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Färdigheterna kan användas till att generellt stärka gemenskapen i familjen, församlingen eller för alla andra relationer. (Vid behov kan kursen om konflikthantering kombineras med kursen om själavård människor emellan.)

Lärare: Daniel Hailemariam

 

Predika

När det inte finns tillräckligt med anställda pastorer så behövs det fler församlingsmedlemmar som kan hålla en predikan i gudstjänsten. Även ungdomar och barn kan hålla en predikan. Ungdomar lyssnar extra uppmärksamt när någon i deras egen ålder förklarar Guds Ord. Utrusta flera personer i församlingen i de grundläggande färdigheterna för att predika. Varje deltagare får under kursens gång jobba på var sitt bibelavsnitt som de senare kan hålla en textutläggande predikan över.

Lärare: Liane Edlund eller Tobias Edlund

 

Relationer vid skapelsen

Hur var våra relationer tänkt att se ut när Gud skapade världen? Hur har människans beslut att gå emot Gud påverkat dessa relationer? Våra relationer till Gud, till skapelsen och mellan man och kvinna utforskas med utgångspunkt i 1 Moseboken 1-4.

Lärare: Liane Edlund

 

Själavård människor emellan

Att komma till tals, känna sig hörd och lyssnad på är ett av de mest påtagliga behoven i dagens samhälle. Det gör att man känner sig som en del av gemenskapen och blir sedd. Hur bygger man förtroenden som inbjuder till djupa samtal? Hur lyssnar man på ett bekräftande sätt? Lär dig aktivt lyssnande som en del av din tjänst för människor. Teori blandas med samtalsövningar. Färdigheterna kan användas till att generellt stärka gemenskapen i familjen, församlingen eller för de olika tjänsterna som finns i församlingen – som till exempel själavård och besöksverksamhet.

Lärare: Daniel Hailemariam eller Tobias Edlund

 

Tolkning av Ellen White

Ellen Whites skrifter är tänkta att vara till stor välsignelse för kyrkan, men tyvärr har hennes uttalande många gånger använts på ett sätt som har gjort att människor tar avstånd från henne och församlingen. Hur fungerar den profetiska gåvan? Vad var syftet med Ellen Whites skrifter? Och hur ville hon att de skulle användas? Kursen ger redskap som hjälper både individen och församlingen att tolka hennes skrifter på ett sunt sätt.

Lärare: Liane Edlund

 

Undervisningen i församlingen

Bibelstudium och gudstjänst är kärnverksamheterna i våra församlingar. Men är bibeltimmans undervisning och gemenskap sådan att man längtar efter den varje vecka? Är gudstjänsterna något vi är stolta att bjuda vänner till? Testa tillsammans nya idéer att genomföra bibeltimman. Utrusta fler personer i församlingen i de grundläggande färdigheterna för att predika. En inspirationsdag kan innehålla ett pass om bibeltimman, ett pass om gudstjänsten och ett pass om träning i att predika.

Lärare: Liane Edlund eller Tobias Edlund